INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

Inspectoratul de Stat al Muncii
este autoritate administrativă, subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care este abilitat cu dreptul să exercite controlul de stat asupra respectării actelor legislative si a altor acte normative in domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă. Are sediu in mun. Chişinău, MD-2068, str. Miron Costin, 17/2, Oficiu 411

Conducerea Inspectoratului de Stat al Muncii:

Stăvilă Dumitru 
Directorul Inspectoratului de Stat al Muncii
Tel. +(373) 22 49 94 01

Ciloci Igor
Directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii
Tel. +(373) 22 49 94 02

Telefoanele de contact:

Linia ferbinte Tel: +(373) 22 49 94 00
Fax: +(373) 22 49 94 01

Comunicarea accidentelor tel: +(373) 22 49 41 29
Email: insp.munc@yahoo.com

Actele normative prin care a fost creat Inspectoratul de Stat al Muncii:

Convenţia OIM nr. 81 – privind inspecţia muncii in industrie si comerţ, Geneva, 11.07.1947 , ratificată de Parlamentul RM prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995
Convenţia OIM nr. 129 – privind inspecţia muncii in agricultura, Geneva, 25.06.1969, ratificată de Parlamentul RM prin Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997
Legea nr. 140-XV din 10.05.2001 cu privire la Inspectoratul de Stat al Muncii, M.O. al R.M., 2001, nr. 68-71, art. 505
Hotărârea Guvernului nr. 788 din 7.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia, M.O. al R.M., 2013, nr. 222-227, art. 892

Funcţiile:

 • asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea obligaţiilor lor;
 • difuzarea informaţiilor privind cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei muncii;
 • informarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei despre deficienţelee legate de aplicarea legislaţiei muncii.

Atribuţiile:

a) controlează respectarea dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la:

 • contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
 • carnetul de muncă;
 • timpul de muncă si timpul de odihnă;
 • disciplina muncii;
 • munca minorilor şi femeilor;
 • retribuirea muncii;
 • garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
 • alte condiţii de munca;
 1. b) controlează respectarea dispoziţiilor actelor legislative şi altor acte normative referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
 2. c) eliberează, în modul şi în condiţiile stabilite de lege,  avize privind introducerea in fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru;
 3. d) anulează avizele privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru, dacă s-a constatat că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora nu se respectă actele legislative şi alte acte normative referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
 4. e) cercetează, in modul stabilit de Guvern, accidentele de muncă;
 5. f) coordonează activitatea de pregătire, instruire si informare a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă;
 6. g) colaborează cu alte organe, instituţii şi organizaţii care desfăşoară activităţi similare, cu patronatele şi sindicatele;
 7. h) colaborează cu organe similare din alte state la realizarea prevederilor acordurilor bilaterale şi internaţionale în domeniul de competenţă.

 Inspectoratul de Stat al Muncii este în drept:

a) să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale şi locale, de la persoanele juridice şi fizice informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale;

 1. b) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform Codului Contravenţional al Republicii Moldova.

Structura Inspectoratului de Stat al Muncii

Aparatul central:

Conducerea
Direcţia monitorizarea aplicarii legislaţiei muncii şi normelor de protecţie a muncii
Direcţia tehnologii de inspecţie
Serviciul juridic
Serviciul evidenţă contabilă
Serviciul resurse umane
Subdiviziuni desconcentrate în teritoriu:

10 inspecţii teritoriale de muncă desconcentrate in 2 municipii, 7 raioane si UTA Gagauzia.

Efectivului de personal este de 109 unităţi (din care personal auxiliar — 1 unitate), inclusiv 22 unităţi  — aparatul central şi 87 unităţi — inspecţiile teritoriale de muncă.