În Atenţia Angajatorilor

CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 11
din 28.03.2012

CONVENŢIE COLECTIVĂ
(nivel naţional) cu privire la criteriile de
reducere în masă a locurilor de muncă

Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154 art Nr : 570 Data intrarii in vigoare : 20.07.2012
În temeiul art. 88, alin (1), lit. i) din Codul muncii, precum şi în scopul asigurării drepturilor şi intereselor partenerilor sociali în cazul lichidării unităţilor ori reducerii numărului sau statelor de personal, părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
Prin reducere în masă a locurilor de muncă se înţelege concedierea unui anumit număr de salariaţi ca urmare a lichidării unităţii sau încetării activităţii angajatorului persoană fizică ori reducerii numărului sau statelor de personal din unitate într-o perioadă concretă de timp.
Articolul 2
(1) Se stabilesc drept criterii de reducere în masă a locurilor de muncă în cadrul unităţii concedierea într-o perioadă de 30 de zile calendaristice a unui număr de:
a) cel puţin 30% din salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de la 10 la 49 de salariaţi;
b) cel puţin 15 salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de la 50 la 99 de salariaţi;
c) cel puţin 15% din salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de la 100 la 249 de salariaţi;
d) cel puţin 40 salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de la 250 la 399 de salariaţi;
e) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi mai mult de 400 de salariaţi.
(2) Se consideră reducere în masă a locurilor de muncă, concedierea cumulativă pe parcursul a 90 de zile a, cel puţin, 30% de salariaţi din numărul total de angajaţi cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată, indiferent de numărul salariaţilor angajaţi în unitate.
Articolul 3
(1) Angajatorul, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1), lit. g) şi i) din Codul muncii, va informa în scris Agenţia de ocupare a forţei de muncă şi organele sindicale din unitate despre:
a) motivele concedierilor preconizate;
b) numărul şi categoriile de lucrători care se preconizează să fie concediaţi;
c) perioada cînd vor avea loc concedierile preconizate;
d) criteriile propuse pentru selectarea lucrătorilor care urmează a fi concediaţi;
e) plăţile care vor fi achitate salariaţilor concediaţi;
f) măsurile care vor fi întreprinse pentru a reduce impactul concedierii asupra salariatului;
g) alte informaţii utile legate de concediere.
(2) Organul sindical din cadrul unităţii şi / sau reprezentanţii salariaţilor vor acorda suportul necesar angajatorului şi salariaţilor care cad sub incidenţa prezentei convenţii, în vederea realizării procedurilor ce ţin de concediere şi posibila reangajare.
Articolul 4
Unitatea în care au avut loc concedieri în masă şi care, după o perioadă de timp îşi reia activitatea, are obligaţia, în conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea nr.102 din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să informeze salariaţii concediaţi despre reangajare, aceştia urmînd să se prezinte la unitate în termen de 15 zile calendaristice de la data informării.
Articolul 5
Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, cu participarea angajatorului şi organului sindical din cadrul unităţii, vor acorda salariaţilor care urmează a fi concediaţi asistenţă în vederea încadrării acestora în cîmpul muncii, prezentîndu-le locurile de muncă vacante pe piaţa forţei de muncă şi oportunităţile de recalificare.
Articolul 6
Sub incidenţa prezentei Convenţii cad toate unităţile, indiferent de tipul proprietăţii şi forma juridică de organizare.
Articolul 7
Convenţia colectivă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Din partea Guvernului:

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Din partea Patronatelor:

PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A PATRONATULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA Leonid CERESCU

Din partea Sindicatelor:

PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR
DIN MOLDOVA Oleg BUDZA

Nr. 11. Chişinău, 28 martie 2012.

CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 12
din 09.07.2012

CONVENŢIE COLECTIVĂ
(nivel naţional). Formularul statelor de personal
şi permisul nominal de acces la locul de muncă

Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154 art Nr : 571 Data intrarii in vigoare : 20.07.2012
Părţile semnatare, – Guvernul, patronatele reprezentate de Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova şi sindicatele reprezentate de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, întru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor articolului 10 alineatul (2) literele c) şi d) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, au convenit asupra celor ce urmează:

 • Art.1 Se aprobă modelul Formularului statelor de personal ale unităţii (Anexa nr.1) şi modelul permisului nominal de acces la locul de muncă (Anexa nr.2).
 • Art.2. Se recomandă angajatorilor să utilizeze modelul Formularului statelor de personal ale unităţi şi modelul permisului nominal de acces la locul de muncă conform anexelor.
 • Art.3. Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Din partea Guvernului:

VICEPRIM-MINISTRU Mihail MOLDOVANU

Din partea Patronatelor:

PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A PATRONATULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA Leonid CERESCU

Din partea Sindicatelor:

PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR
DIN MOLDOVA Oleg BUDZA

Nr. 12. Chişinău, 9 iulie 2012.

CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 13
din 09.07.2012

CONVENŢIE COLECTIVĂ

(nivel naţional) pentru aprobarea completărilor ce
se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional)
nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul
Contractului individual de muncă”

Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154 art Nr : 572 Data intrarii in vigoare : 20.07.2012
Întru realizarea punctului 2.3. din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.110-112, art. 544), părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:

 • Art. 1. – Se aprobă completările ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”, conform anexei.
 • Art. 2. – Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Din partea Guvernului:

VICEPRIM-MINISTRU Mihail MOLDOVANU

Din partea Patronatelor:

PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A PATRONATULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA Leonid CERESCU

Din partea Sindicatelor:

PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR
DIN MOLDOVA Oleg BUDZA

Nr. 13. Chişinău, 9 iulie 2012.

Aprobate
prin Convenţia colectivă (nivel naţional)
nr. 13 din 9 iulie 2012

COMPLETĂRILE

ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25 iulie 2005
„Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”

Modelul Contractului individual de muncă, aprobat prin Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.827) se completează după cum urmează:

1. La punctul 12, după cuvintele „retribuire a muncii salariatului”, se introduc cuvintele „(valoarea minimă obligatorie a retribuţiei muncii pentru munca prestată de salariaţi în sectorul real nu poate fi mai mică decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern sau, după caz, decît salariaul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în Convenţia colectivă de nivel ramural sau în Contractul colectiv de muncă)”.

2. Se completează cu un nou punct 121 cu următorul cuprins:

„121. De mărimea salariului stabilit depinde:

 • mărimea indemnizaţiei de concediu;
 • mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale;
 • mărimea indemnizaţiei de concediere;
 • mărimea ajutorului de şomaj;
 • mărimea pensiei pentru limită de vîrstă, vechime în muncă sau pensiei de invaliditate”.

LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:

„Articolul 71. Interzicerea muncii nedeclarate
(1) Munca nedeclarată este interzisă.
(2) Prin muncă nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile prezentului cod referitoare la încheierea contractului individual de muncă.”

Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 55:

titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei
cu privire la securitatea şi la sănătatea
în muncă”;
la alineatul (1):
în dispoziţie, cuvintele „igiena muncii, a altor norme de protecţie a muncii” se substituie cu cuvintele „sănătatea în muncă”;
în sancţiune, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 100 la 140”, textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 200 la 350”, iar textul „de la 80 la 120” – cu textul „de la 350 la 450”;
în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 80” se substituie cu textul „de la 120 la 150”, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 250 la 350”, iar textul „de la 120 la 180” – cu textul „de la 400 la 480”.

2. Codul se completează cu articolul 551 cu următorul cuprins:

„Articolul 551. Utilizarea muncii nedeclarate
Utilizarea muncii nedeclarate
se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

3. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

„Articolul 58. Admiterea minorului la locuri de muncă
care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea
lui sau atragerea minorului la munci care prezintă
pericol pentru viaţa şi sănătatea lui
Admiterea minorului la locuri de muncă care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui sau atragerea minorului la executarea unei munci interzise de legislaţie
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 169. Chişinău, 11 iulie 2012
Publicat : 03.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 160-164 art Nr : 545

Informaţie privind activitatea Inspecţiei Muncii
în nouă luni ale anului 2012

Activitatea Inspecţiei Muncii este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Programul de activitate pentru anul 2012 prin exercitarea controlului de stat asupra respectării cadrului legal de reglementări în domeniul muncii la agenţi economici şi persoane fizice, care angajează munca salarială şi întreprinde acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din acest domeniu.

Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie ale anului 2012, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 4863 controale la circa 4100 agenţi economici cu un număr de peste 160 mii salariaţi, din care mai mult de 80 mii femei (în mediul rural la 1415 agenţi economici activează peste 18 mii femei) şi 107 minori, astfel:

 • în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 2278 controale;
 • în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 2585 controale.

Din numărul total de controale 3156 constituie controale de fond, 1619 controale efectuate în baza petiţiilor şi sesizărilor, 67 – cu ocazia cercetării accidentelor de muncă şi 21 controale repetate.

În urma vizitelor de control au fost întocmite procese–verbale de control în care au fost consemnate 60560 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii, din care 25742 încălcări în domeniul relaţiilor de muncă şi 34818 – în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Unei vizite de control, îi revine în mediu cîte 12 abateri de la prevederile legislaţiei muncii. Activităţile de control întreprinse de Inspecţia Muncii scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului, adaptarea condiţiilor de activitate la cerinţele de securitate şi sănătate în muncă.

La Inspecţia Muncii, pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie ale anului 2012, au fost comunicate 310 evenimente de accidentare a lucrătorilor în cîmpul muncii (6 accidente din anii precedenţi), fiind accidentate 329 persoane. Au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă 124 evenimente, din care 45 cu caracter mortal. Ca rezultat al cercetării 18 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă mortale şi 38 – grave, în urma cărora au avut de suferit mortal – 18 persoane şi grav – 47 persoane. De către comisiile unităţilor economice au fost cercetate 196 accidente cu incapacitate temporară de muncă. În proces de cercetare se află 22 cazuri de accidentare, din care 9 cu caracter mortal.

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la unităţi economice, care admit restanţe la plata salariilor. În urma controalelor au fost depistate diverse cazuri de încălcare a legislaţiei din domeniul salarizării. Astfel, la 99 agenţi economici suma restantă la plata salariilor, la momentul efectuării vizitei de control constituia peste 38,1 mil. lei, din care circa 4 mil. lei constituie datorii din anii precedenţi. La 20 agenţi economici conturile bancare sunt blocate. Ca rezultat al monitorizării au fost stabiliţi termeni de lichidare a restanţelor salariale. Circa 15 % din numărul total de procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost încheiate, sunt din cauza admiterii de către angajatori a datoriilor la plata salariilor. Pe parcursul perioadei de referinţă 13 angajatori au achitat restanţe curente faţă de salariaţi în sumă de circa 330 mii lei.

Pentru realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind minimalizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate in Hotărîrea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011, în vederea asigurării monitorizării permanente a respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă pentru protejarea drepturilor salariaţilor şi contracararea muncii la negru, în perioada ianuarie-septembrie 2012 la 179 agenţi economici, în rezultatul vizitelor de control de către inspectorii de muncă, au fost depistate 665 persoane ce activau fără forme legale de angajare. În rezultatul acţiunilor întreprinse de către inspectorii de muncă 197 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii.

Conform art.10 alineatului (2) litera c) din Codul Muncii la inspectoratele teritoriale de muncă au fost prezentate spre înregistrare statele de personal de la peste 10 mii unităţi economice din ţară cu un efectiv de personal de circa 200 mii de salariaţi.

În aceeaşi perioadă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea 2316 petiţii parvenite de la cetăţeni, din care: în 1490 petiţii au fost abordate probleme din domeniul relaţiilor de muncă şi 826 din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea au fost examinate 543 sesizări de la alte organe de control, persoane juridice, instituţii, organizaţii. Pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie ale anului 2012 au fost repuse în drepturi 1653 persoane. Concomitent, de către inspectorii de muncă, a fost acordat ajutor metodologic şi consultativ la peste 1200 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării conducătorilor unităţilor economice supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, pe parcursul perioadei nominalizate, de către inspectorii de muncă au fost întocmite şi înaintate spre examinare 641 procese-verbale cu privire la contravenţie, din care 36 – în baza art.349 al.1 al Codului contravenţional (Împiedicarea activităţii legitime a funcţionarului public).

În lunile ianuarie-septembrie ale anului 2012 la inspectoratele teritoriale de muncă au fost înregistrate, în baza art.40 al Codului muncii, 931 contracte colective de muncă de la agenţi economici din ţară.

Pentru implementarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008 privind activitatea de sensibilizare a angajatorilor vizavi de necesitatea desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire la nivel de unitate, în perioada februarie-septembrie au fost monitorizate 3723 unităţi economice. La 1497 unităţi economice activitatea de protecţie şi prevenire este realizată de angajator, la 695 – de către persoana desemnată, la 150 – de către serviciul intern, la 34 – de către serviciul extern. La 211unităţi a fost constituit comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă, la 343 – au fost evaluate riscurile profesionale, la 367 – au fost întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire.

Despre activitatea Inspecţiei Muncii şi despre cele mai eficiente metode de respectare a prevederilor legislaţiei muncii au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin intermediul mass-media centrală şi locală. Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie în presa locală au fost publicate 57 articole (în special despre desfăşurarea Campaniei naţionale de inspecţie a muncii în construcţii), au avut loc 35 participări în cadrul emisiunilor televizate şi 15 radiofonice.

În contextul celor menţionate mai sus, solicităm contribuţia Dumneavoastră şi eforturi susţinute, privind sporirea responsabilităţii angajatorilor din toate domeniile de activitate şi rolului partenerilor sociali în crearea unui climat favorabil pentru respectarea dreptului constituţional la muncă, desfăşurarea activităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă.